કારોબારી સમિતિ
Shree Dashnam Goswami Samaj News


                 


કારોબારી સમિતિના સભ્ય

1 શ્રી અમૃતગિરિ પ્રેમગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૨૫૨૨૩૯૩૧ સરનામું : ગાંધીધામ હોદ્દો : પ્રમુખ
2 શ્રી નારાયણગિરિ જાદવગિરિ મોબાઈલ : ૯૬૬૨૮૨૨૧૨૦ સરનામું : ભુજ હોદ્દો : ઉપપ્રમુખ
3 શ્રી ભીમગિરિ મંગલગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : નલિયા હોદ્દો : ઉપપ્રમુખ
4 શ્રી જગદિશગિરિ ગોવિંદગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૨૫૮૩૭૯૮૧ સરનામું : હોદ્દો : ઉપપ્રમુખ
5 શ્રી રમેશગિરિ પુરણગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૭૯૦૫૬૫૬૩ સરનામું : માધાપર હોદ્દો : ઉપપ્રમુખ
6 શ્રી મહંત બસંતગિરિ નયનગિરિજી મોબાઈલ : ૯૫૫૮૫૫૭૭૨૫ સરનામું : માંડવી હોદ્દો : ઉપપ્રમુખ
7 શ્રી ધર્મેન્દ્રગિરિ જીવણગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૭૯૦૪૫૩૬૫ સરનામું : ભુજ હોદ્દો : ઉપપ્રમુખ
8 શ્રી લક્ષ્મણગિરિ ગોપાલગિરિજી મોબાઈલ : ૯૯૭૯૩૯૬૪૮૯ સરનામું : હ્ભાપ હોદ્દો : ઉપપ્રમુખ
9 શ્રી રમેશગિરિ કરશનગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : મુન્દ્રા હોદ્દો : ઉપપ્રમુખ
10 શ્રી અનીલગિરિ બુદ્ધગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૨૫૬૨૨૦૪૯ સરનામું : કુકમા હોદ્દો : મહામંત્રી
11 શ્રી ત્ર્યમ્બકપુરી અમરપુરીજી મોબાઈલ : ૯૮૨૪૪૫૫૯૪૩ સરનામું : અંજાર હોદ્દો : ખજાનચી
12 શ્રી હિતેશભારથી જયરામભારથીજી મોબાઈલ : ૯૪૨૭૫૧૩૨૪૬ સરનામું : ભુજ હોદ્દો : મંત્રી
13 શ્રી નીલેશગિરિ મોરારગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૨૫૪૪૫૨૧૧ સરનામું : અંજાર હોદ્દો : મંત્રી
14 શ્રી મહેશગિરિ ગોવિંદગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૭૯૩૬૪૩૯૩ સરનામું : મિર્ઝાપુર હોદ્દો : મંત્રી
15 શ્રી શંકરપુરી નારાયણપુરીજી મોબાઈલ : સરનામું : વોંધ હોદ્દો : મંત્રી
16 શ્રી અતુલગિરિ રમેશગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : માધાપર હોદ્દો : મંત્રી
17 શ્રી જગદિશગિરિ મોહનગિરિજી મોબાઈલ : ૯૪૨૯૩૪૭૮૩૩ સરનામું : સુખપર હોદ્દો : સંગઠન મંત્રી
18 શ્રી નરાન્દ્રગિરિ પુરસોતમગિરિજી મોબાઈલ : ૭૫૦૫૪૨૧૮૧૭ સરનામું : મુન્દ્રા હોદ્દો : સંગઠન મંત્રી
19 શ્રી યોગેશગિરિ હિરાગિરિજી મોબાઈલ : ૯૪૨૬૬૦૧૧૧૨ સરનામું : ભુજ હોદ્દો : સંગઠન મંત્રી
20 શ્રી હર્ષદપુરી ખીમપુરીજી મોબાઈલ : ૯૮૨૫૪૯૬૬૬૯ સરનામું : નખત્રાણા હોદ્દો : સંગઠન મંત્રી
21 શ્રી વસંતગિરિ ધનગિરિજી મોબાઈલ : ૯૯૭૮૯૩૫૬૮૧ સરનામું : ભુજ હોદ્દો : સંગઠન મંત્રી
22 શ્રી વિપુલગિરિ નારાયણગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૨૫૨૭૦૦૮૧ સરનામું : ભુજ હોદ્દો : સંગઠન મંત્રી
23 શ્રી બલવંતગિરિ વેલગિરિજી મોબાઈલ : ૮૧૪૦૧૦૬૪૧૦ સરનામું : માધાપર હોદ્દો : સંગઠન મંત્રી
24 શ્રી દેવગિરિ નાથુંગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૭૮૯૩૯૭૧૯ સરનામું : ભાડરા હોદ્દો : સંગઠન મંત્રી
25 શ્રી ભીમગિરિ હિરાગિરિજી મોબાઈલ : ૯૯૨૫૩૧૧૪૫૩ સરનામું : અંજાર હોદ્દો : સલાહકાર
26 શ્રી શંકરગિરિ નાથુંગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૭૯૭૬૩૭૪૧ સરનામું : કુંભારત હોદ્દો : સલાહકાર
27 શ્રી સંભુપુરી જીવણપુરી મોબાઈલ : સરનામું : ભુજ હોદ્દો : સલાહકાર
28 શ્રી ચમનગિરિ ભવાનગિરિજી મોબાઈલ : ૯૩૭૪૩૧૧૦૪૩ સરનામું : ભુજ હોદ્દો : સલાહકાર
29 શ્રી વસંતગિરિ શંકરગિરિજી મોબાઈલ : ૯૪૨૭૯૭૬૮૧૩ સરનામું : માંડવી હોદ્દો : સલાહકાર
30 શ્રી લહેરપુરી પ્રસાદપુરીજી મોબાઈલ : ૯૪૨૯૨૯૯૮૦૫ સરનામું : ધડાજા હોદ્દો : સલાહકાર
31 શ્રી જ્ઞાનગિરિ શિવગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : ગાંધીધામ હોદ્દો : સલાહકાર
32 શ્રી કલ્પાનગિરિ ગોવિંદગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : નળિયા હોદ્દો : સલાહકાર
33 શ્રી કેશવપુરી શંકરપુરીજી મોબાઈલ : ૯૮૨૫૨૬૬૫૯૦ સરનામું : અંજાર હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
34 શ્રી મનોજપુરી તુલસીપુરી મોબાઈલ : ૯૬૩૮૪૮૭૩૩૩ સરનામું : ભુજ હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
35 શ્રી વાલગિરિ વીરગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : ગાંધીધામ હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
36 શ્રી હરેશપુરી ખીમપુરીજી મોબાઈલ : ૯૮૭૯૬૭૧૮૨૫ સરનામું : ભુજ હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
37 શ્રી રાજેશપુરી ભૈરવગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : ગાંધીધામ હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
38 શ્રી વેલવન પુરશોતમવનજી મોબાઈલ : સરનામું : માંગવાન હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
39 શ્રી શંકરગિરિ નાથુંગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : દેવપર હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
40 શ્રી ભરતગિરિજી શંભુગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : માંડવી હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
41 શ્રી ઉમેશગિરિ રમેશગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : માંડવી હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
42 શ્રી અશ્વિનગિરિ લક્ષ્મણગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : માંડવી હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
43 શ્રી રાજેશગિરિ શ્યામગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : માંડવી હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
44 શ્રી તુલસીગિરિ વેલગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : નલિયા હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
45 શ્રી અશોકપુરી દેવેન્દ્રપુરીજી મોબાઈલ : સરનામું : નલિયા હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
46 શ્રી મહેશગિરિ હરિગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૨૪૨૯૮૭૧૮ સરનામું : મુન્દ્રા હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
47 શ્રી જશવંતપુરી ચતુરપુરીજી મોબાઈલ : સરનામું : મુન્દ્રા હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
48 શ્રી કિશોરગિરિ દેવગિરિજી મોબાઈલ : ૯૯૭૯૪૦૭૧૫૮ સરનામું : ભુજ હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
49 શ્રી હિમંતગિરિજી છગનગિરિજી મોબાઈલ : ૯૯૭૯૩૨૭૦૨૭ સરનામું : માધાપર હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
50 શ્રી યોગેશગિરિ તેજગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : પદ્ધર હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
51 શ્રી દિનેશભારથી નાનુંભારથીજી મોબાઈલ : સરનામું : નેત્રા હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
52 શ્રી ભરતગિરિ ચમનગિરિજી મોબાઈલ : ૯૩૭૭૬૮૯૯૨૮ સરનામું : કુકમા હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
53 શ્રી કિશોરગિરિ પુરસોત્તમગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૭૯૮૬૮૬૯૬ સરનામું : માધાપર હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
54 શ્રી દીપકગિરિ લક્ષ્મણગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : કુકમા હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
55 શ્રી દમનગિરિ હિરાગિરિજી મોબાઈલ : ૯૮૨૫૪૩૬૫૯૯ સરનામું : ભચાઉ હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
56 શ્રી હિતેશગિરિ શ્યામગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : ભચાઉ હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
57 શ્રી રતનપુરી જયરામપુરીજી મોબાઈલ : સરનામું : સામખીયાતી હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
58 શ્રી ભરતપુરી નોનપુરીજી મોબાઈલ : ૯૮૯૮૨૬૮૦૩૦ સરનામું : ભચાઉ હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
59 શ્રી રમેશપુરી રતનપુરીજી મોબાઈલ : ૯૯૭૪૧૮૭૦૮૭ સરનામું : મોટી-ભાડઈ હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
60 શ્રી મહેન્દ્રપુરી તેજપુરીજી મોબાઈલ : ૯૭૧૮૭૯૭૧૯૭ સરનામું : ડોણ હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
61 શ્રી નવીનગિરિ મોબાઈલ : સરનામું : સામખયાલ હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
62 શ્રી હિમતગિરિ પદમગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : માધાપર હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
63 શ્રી પ્રવીણગિરિજી અરજણગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : નખત્રાણા હોદ્દો : કારોબારી સભ્ય
64 શ્રી શંભુગિરિ હરિગિરિજી મોબાઈલ : સરનામું : હોદ્દો : પાવરપટ્ટી