અંજાર વિષે
Shree Dashnam Goswami Samaj Newsકચ્છ જીલ્લાના તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓની યાદી

પ્રમુખશ્રી નું નામ તાલુકાનું નામ ઓફીસ મોબાઈલ
શ્રીમતી કંકુબેન હમીરભાઈ ચાવડા તા.પં.ભુજ ૨૮૩૨ ( ૨૫૦૧૩૫ ) ૯૮૭૯૮૪૨૯૧૮
શ્રીમતી ઉષાબા નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા તા.પં.નલિયા ૨૮૩૧ ( ૨૨૨૧૩૪ ) ૯૯૨૫૩૧૫૧૫૦
શ્રીમતી રાંભઈબેન વેલાભાઈ જરુ તા.પં.અંજાર ૨૮૩૬ ( ૨૪૨૬૬૯ ) ૯૮૨૫૫૫૫૦૩૨
શ્રીમતી શીતલબેન રાજેશભાઈ છાંગા તા.પં.ભચાઉ ૨૮૩૭ ( ૨૨૩૫૬૦ ) ૯૮૨૫૫૧૪૫૨૫
શ્રી જયદિપસિંહ સ્વરૂપસિંહ જાડેજા તા.પં.રાપર ૨૮૩૦ ( ૨૨૦૦૧૮ ) ૯૭૨૬૮૯૩૪૯૯
શ્રીમતી ગંગાબેન કલ્યાણજી સેંઘાણી તા.પં.માંડવી ૨૮૩૪ ( ૨૨૩૫૪૧ ) ૯૯૭૯૨૪૭૨૧૧
શ્રી ભરતભાઈ જીવરાજભાઈ સોમજીયાણી તા.પં.નખત્રાણ ૨૮૩૫ ( ૨૨૨૧૮૬ ) ૯૮૨૫૮૯૫૧૬૫
શ્રી રણજીતસિંહ અગરસિંહ જાડેજા તા.પં.મુન્દ્રા ૨૮૩૮ ( ૨૨૨૩૩૧ ) ૯૮૨૫૦૫૭૩૪૩
શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન વેલજીભાઈ મહેશ્વરી તા.પં.ગાંધીધામ ૨૮૩૬ ( ૨૮૦૨૩૬ ) ૯૯૧૩૪૩૧૯૧૯
શ્રીમતી નીતાબેન અનીલભાઈ જોશી તા.પં.લખપત ૨૮૩૯ ( ૨૩૩૩૫૪ ) ૯૪૨૭૨૪૦૭૩૩


કચ્છ જીલ્લાના તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓના નામ તથા નંબર

પ્રમુખશ્રી નું નામ તાલુકાનું નામ ઓફીસ મોબાઈલ ફેક્ષ
શ્રી ડી.વિ.ઘેડા ભુજ ૨૮૩૨ ( ૨૨૧૭૧૧ ) ૯૯૨૫૩૧૨૦૦૩ ૨૫૬૮૫૧
શ્રી એ.જી.દેસાઈ માંડવી ૨૮૩૪ ( ૨૨૩૦૭૯ ) ૭૫૬૭૦૧૩૭૦૪ ૨૨૩૦૭૯
શ્રી વાય.પી.જોશી અબડાસા-નલિયાયા ૨૮૩૧ ( ૨૨૨૧૩૫ ) ૭૫૬૭૦૧૩૫૫૩ ૨૨૨૫૫૬
શ્રી એસ.પી.રાઠોડ નખત્રાણ ૨૮૩૫ ( ૨૨૨૧૪૪ ) ૭૫૬૭૦૧૩૫૨૦ ૨૨૨૧૪૪
શ્રી એ.જી.દેસાઈ મુન્દ્રા ૨૮૩૮ ( ૨૨૨૧૨૮ ) ૭૫૭૪૮૨૭૫૬૫ ૨૨૩૨૩૧
શ્રી ડી.જે. ચાવડા ભચાઉ ૨૮૩૭ ( ૨૨૩૩૦૨ ) ૭૫૬૭૦૧૯૮૫૯ ૨૨૩૩૦૨
શ્રી એચ.વિ.કોડાવાલા અંજાર ૨૮૩૬ ( ૨૪૨૫૯૫ ) ૭૫૬૭૦૧૩૭૭૫ ૨૪૫૭૫૭
શ્રી એમ.એચ.સોની રાપર ૨૮૩૦ ( ૨૨૦૦૦૩ ) ૭૫૬૭૦૧૩૭૯૮ ૨૨૦૦૦૩
શ્રી સી.ડી.ડામોર ગાંધીધામ ૨૮૩૬ ( ૨૮૦૨૬૦ ) ૭૫૬૭૦૧૯૮૫૩ ૨૮૦૨૬૩
શ્રી એચ.બી.મકવાણા લખપત-દયાપર ૨૮૩૯ ( ૨૩૩૩૩૪ ) ૭૫૬૭૦૧૯૩૯૬ ૨૩૩૩૩૪
શ્રી એસ.સી.ભટ્ટ ચીટનીશ કમ TDO ૨૮૩૨ ( ૨૫૧૧૫૦ ) ૯૪૨૯૦૮૩૭૬૯ ૨૫૧૧૫૦


અંજાર તાલુકા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યો ની યાદી

ચૂંટાયેલા સભ્યનું નામ હોદ્દો મતદાન વિભાગનું નામ સરનામું મોબાઈલ નં.
રાંભઈબેન વેળા જરુ પ્રમુખ ૨-ભુવડ ભુવડ, તા. અંજાર ૯૮૨૫૫૫૫૦૩૨
દેવજીભાઈ કાનજીભાઈ સોરઠીયા ઉપ પ્રમુખ ૧૨-નિંગાળ ચંદિયા, તા. અંજાર ૯૬૮૭૫૬૭૯૨૨
રસિકબા દાનુંભા જાડેજા કારોબારી ચેરમેન ૬-ખેડોઇ મોટી ખેડોઇ, તા. અંજાર ૯૮૨૫૨૭૮૮૯૦
મંજુલાબેન મનજી પરમાર સા.ન્યાય સમિતિ ચેરમેન ૭-મેગપર(બો)-૧ મેઘપર(બો), જુના ગામતળ, હરીજન વાસ , તા.અંજાર ૯૮૯૮૪૪૦૫૦૪
બબીબેન રણછોડભાઈ ભીલ સભ્ય ૧-ભીમાસર ભીમાસર,(ચ) તા. અંજાર ૯૮૨૫૫૩૪૬૨૩
અરજણભાઈ કાનાભાઈ આહીર સભ્ય ૩-ચાંદ્રાણી આંબાપર, તા. અંજાર ૯૯૭૮૫૩૧૦૮૪
કુલસુમબાનું રમજુરાયમાં સભ્ય ૪-ધમકડા બુઢારમોરા, તા. અંજાર ૯૯૨૫૧૩૮૩૩૫
લક્ષ્મીબેન પબાભાઈ રબારી સભ્ય ૫-દૂધઈ નવી દુધઈ, તા. અંજાર ૯૯૨૫૦૭૧૦૫૬
શ્રેયાબેન હિતેન્દ્રસિંહ સરવૈયા સભ્ય ૮-મેગપર(બો)-૨ મંગલેસ્વરનગર, મેઘપર(બો),તા. અંજાર ૯૯૭૯૯૧૯૭૮૫
જ્યોત્સનાબેન અનિરુધ્ધભાઈ દાસ સત્તા પક્ષ ના નેતા ૯-મેગપર(બો)-૩ ૩૬૦,ગોલ્ડન સીટી,સ.નં.૮૮-૮૯ , મેઘપર(કું) તા. અંજાર ૯૯૭૮૩૦૨૬૪૩
મેસીબેન રામજીભાઈ ચાવડા સભ્ય ૧૦-મોડસર મોડસર, તા. અંજાર ૯૯૨૫૬૬૧૦૫૦
ભગવતીબેન માધવજી રાઠોડ સભ્ય ૧૧-નાગલપર મોટી નાગલપર મોટી, તા. અંજાર ૯૮૨૪૨૩૮૦૪૦
ભગુભાઈ અરજણભાઈ વરચંદ સભ્ય ૧૩-રતનાલ રતનાલ,તા. અંજાર ૯૯૭૮૩૩૬૮૮૩
ગોવિંદ સામત ડાંગર સભ્ય ૧૪-સંઘડ સંઘડ , તા. અંજાર ૯૮૨૫૬૨૧૬૩૬
રમેશભાઈ શામજીભાઈ ડાંગર વિપક્ષ નેતા ૧૫-સાપેડા સાપેડા, તા. અંજાર ૯૯૭૮૯૦૯૩૪૯
રામજીભાઈ પચાણભાઈ મહેશ્વરી સભ્ય ૧૬-સિનુગ્રા સિનુગ્રા,તા. અંજાર ૯૯૭૯૩૭૩૫૮૨
અરજણભાઈ રવાભાઈ માતા સભ્ય ૧૭-ટપ્પર લાખાપર, તા. અંજાર ૯૭૧૨૯૦૩૭૧૯
બાબુભાઈ મેમાંભાઈ મરંડ સભ્ય ૧૯-વરસામેડી વરસામેડી , તા. અંજાર ૯૮૭૯૫૧૭૦૮૫
બબાભાઈ ભલાભાઈ બાલાસરા સભ્ય ૨૦-વીરા બીટાવલાડીયા-આ, તા. અંજાર ૯૯૨૫૬૧૩૪૬૬


અંજાર શહેરના ડોક્ટરોના ટેલીફોન નંબર અને માહિતી

ડોક્ટરનું નામ હોદ્દો મોબાઈલ નં.
ડૉ. શ્યામસુંદર એસ. કાનીગંતી એમ.એસ.જનરલ ૯૯૦૯૯૧૨૫૭૧
ડૉ. અશોક જી. જીવાડીયા એમ.એસ.જનરલ ૯૮૨૫૨૧૫૪૧૨
ડૉ. પ્રમોદ એલ. શાહ એમ.ડી.મેડીશીયન ૯૪૨૬૩૫૪૩૭૭
ડૉ વિ.ડી.જોટા એમ.ડી.મેડીશીયન ૯૮૨૫૦૯૨૪૮૧
ડૉ. જે.કે.ચૌહાણ એમ.ડી.મેડીશીયન ૯૯૨૫૦૧૯૮૭૮
ડૉ. અરવિંદ માતંગ એમ.ડી.મેડીશીયન ૯૮૨૫૩૪૪૨૭૪
ડૉ. એ.વી.અંજારિયા ૯૪૨૬૯૯૭૦૦૪
ડૉ. અન.જી.સોરઠીયા એમ.બી.બી.એસ ૯૯૦૯૩૦૪૭૪૭
ડૉ. બી.બી.પટેલ એમ.બી.બી.એસ ૯૯૦૯૪૯૬૪૦૪
ડૉ. એમ.સી.ઠક્કર એમ.બી.બી.એસ ૯૮૨૫૭૯૧૫૦૯
ડૉ. એસ.યુ.ઠક્કર એમ.બી.બી.એસ ૯૮૯૮૮૧૫૭૩૦
ડૉ. રાજીવ એ. અંજારિયા એમ.બી.બી.એસ ૯૯૨૪૨૪૪૨૬૬
ડૉ. એન.બી.સોરઠીયા એમ.બી.બી.એસ ૯૮૨૪૨૮૮૫૮૫
ડૉ. સી.એન.મેહતા એમ.બી.બી.એસ ૯૮૨૫૮૯૪૪૯૮
ડૉ. અભિષેક શાહ એમ.બી.બી.એસ ૯૮૯૮૫૫૪૦૯૪
ડૉ. કૃદાંત જી. આર્યા એમ.એસ.ઓર્થો ૯૮૨૫૩૭૩૨૩૧
ડૉ. દીપક સોરઠીયા ૯૪૦૮૭૨૩૩૦૦
ડૉ. ઋત્વિજ બી. અંજારિયા ૯૮૭૯૦૮૧૨૮૬
ડૉ. કુરનાગ ગાંધી ૯૩૭૪૩૮૪૫૬૪
ડૉ. એચ.જી.સુરાણી એમ.બી.(એકેથેસ્યા) ૯૭૩૭૬૧૧૨૨૬
ડૉ. રાગીનીબેન પી.શાહ એમ.ડી.જનરલ ૯૪૨૬૩૫૪૩૭૭
ડૉ. ઉર્મિલાબેન કેનિયા એમ.બી.ડી.જી.ઓ
ડૉ. શ્રેયાંશ સાલવી એમ.બી.ડી.જી.ઓ ૯૮૯૮૦૬૦૪૪૯
ડૉ. રાજેશ પી. મેવાડા એમ.ડી.જનરલ ૯૮૨૫૨૧૯૨૭૭
ડૉ. અભીધા આર. અંજારીયા એમ.ડી.(ડી.જી.ઓ) ૯૮૨૫૦૪૮૦૫૦
ડૉ. શાંતાલા એ. હોગલ એમ.ડી.જનરલ ૯૯૨૪૨૮૫૭૧૭
ડૉ. જે.એમ.નાથ એમ.બી.બી.એસ ૯૮૭૯૦૦૧૪૭૨
ડૉ. અનંત.હોંગલ એમ.ડી.(પી.ઈ.આર) ૯૪૩૬૩૧૩૦૭૨
ડૉ. અલ્પેશ શાહ ૯૪૨૬૩૧૩૦૭૨
ડૉ. હિતેશ ઠક્કર એમ.એસ.જનરલ ૯૪૨૬૮૬૮૦૮૦
ડૉ. દિપાલીબેન જે. રાઠોડ ૯૯૨૫૭૦૨૪૪૩
ડૉ. રાવજી ગુંદરશાનીયા ૯૯૦૯૯૫૧૯૮૦
ડૉ. જ્યોતિબેન આર. ગુંદરશાનીયા ૯૯૭૮૯૧૨૪૩૯
ડૉ. જીગર ઠક્કર ૯૪૨૬૬૨૧૮૮૩
ડૉ. નિરવ મોદી એમ.ડી.જનરલ ૯૯૨૪૨૧૦૫૭૬
ડૉ. વિકાશ તોશનીવાલ એસ.એસ.(ઓર્થો) ૯૮૯૮૫૧૯૯૨૫
ડૉ. નેહલ ચુડાસમા ૯૦૯૯૦૨૯૭૮૧
ડૉ. વિશાલ ખત્રી ૯૭૨૭૨૫૯૦૯૫
ડૉ. જયેશ રાઠોડ ૯૦૯૯૦૧૦૫૦૯
ડૉ. અમિત પટેલ એમ.ડી.જનરલ ૯૪૨૭૬૪૫૭૨૦
ડૉ. ભાવેશ પટેલ એમ.એસ.જનરલ ૯૮૨૫૦૪૪૨૬૨
ડૉ. નેહલ બી. લાલવાણી એમ.ડી.પેથો ૯૪૨૭૨૨૬૨૯૧
ડૉ. ભદ્રેશ લાલવાણી ૯૮૨૫૪૪૪૪૨૧
ડૉ. દીપક જલાણી એસ.એસ.(ઓર્થો) ૯૯૦૯૯૨૦૦૭૬
ડૉ. નિરવ પી. ચુડાસમા
ડૉ. આર.આર.સાધુ એમ.બી.બી.એસ ૯૬૮૭૯૯૭૮૩૮
ડૉ. તૃપ્તિ બેન ધાનાણી એમ.બી.બી.એસ ૯૮૨૫૨૯૩૭૭૭
ડૉ. પરેશ દેત્રોજા ૯૭૨૭૨૩૧૪૯૯
ડૉ. વિવેક ધોલારીયા ૯૭૨૭૪૫૪૩૪૨
ડૉ. પ્રજવલ યાદવ ૮૮૬૬૪૦૮૮૬૮
ડૉ. વાય.વાય.વાઘેલા ૯૦૯૯૦૨૬૪૪૫
ડૉ. એ.આર. વશિષ્ઠા
ડૉ. નીલેશ ચૌહાન


અંજાર સરકારી કચેરીઓની યાદી તથા ફોન નંબર

નામ નંબર - 1 નંબર - 2
તાલુકા પંચાયત કચેરી 242595 242573
તા.કા.ઈ. જળસંપત્તિ સંશોધન પં.વિ. 242846
પ્રમુખ શ્રી-તા.પં.અંજાર 242679
આઈ.આર.ડી.પી 244475 243363
નાયબ કલેક્ટરશ્રીની કચેરી 243345
જ્યુડીશીયલ ફર્સ્ટ ક્લાસ મેજીસ્ટ્રેટશ્રીની કચેરી 242580
ડી.વાય.એસ.પી કચેરી 243254 242596
મામલતદારશ્રી ની કચેરી 242588 243362
પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ની કચેરી 242517
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરી(PGVCL) 242531
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરી(રાજ્ય) 242496
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરી(પંચાયત) 246363
પેટા વિભાગ વર્તુળ 247101 247102
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરી(પાણી પુરવઠા) 242646
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરી(પાણી પુરવઠા-૨) 242416
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરી(બેનોર) 244047
સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર 245753 242455
બ્લોક હેલ્થ ની કચેરી 246717
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરી(સિંચાઈ પેટા વિભાગ) 243682
આઈ.સી.ડી.એસ. ની કચેરી 242186
સબ ટ્રેઝરી 242291
વેટરનરી ઓફીસર પશુ દવાખાના-અંજાર 224049
જી.ઈ.બી.કમ્પલેંટ 242523
રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરની કચેરી(નોર્મલ) 242487
રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરની કચેરી(વિસ્તરણ) 242304
એસ.ટી. ઇન્ક્વાયરી 242692
એસ.ટી.સ્ટેશન ડેપો 241192
રેલ્વે સ્ટેશન 242806 242054
સીટી સર્વે 242054
સબ રજીસ્ટ્રાર ઓફીસ અંજાર 241996
પોસ્ટ માસ્તર અંજાર 243540
ટેલીફોન એક્સચેન્જ કંટ્રોલ ઇન્ક્વાયરી 221234 242623
નગરપાલિકા 243244 241722
અંજાર એજ્યુકેશન 242908
ડી.વિ.હાઈસ્કુલ 242044
કે.કે.એમ.એસ.ગર્લ્સ 242680
સ્વામી વિવેકનંદ 254510
સી.આઈ.ડી.આઈ.બી.-અંજાર 240100
કાર્યપાલક ઈજનેર- સરદાર સરોવર 242438
ભાવેશ ગેસ એજન્સી 242540