કાર્યક્રમ ની ઝલક :

(1) અધ્યક્ષ સ્થાન : શ્રી ઈશ્વરપૂરી પ્રેમપુરી ગોસ્વામી ( ઉપપ્રમુખશ્રી દશનામ ગોસ્વામી સમાજ - અંજાર )